Reklamace

1. Právo na uplatnění reklamace

 • Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit přes portál eprinting v sekci reklamace, nebo na adrese firmy Tria v.o.s.
 • Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno přes portál eprinting.  Optimální je  originál dokladu o zakoupení tiskoviny.
 • Reklamace se nevztahují na případy:
  • - vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávnou manipulací. Anebo jiným nesprávným jednáním uživatele
  • - chybu v zadaných či odsouhlasených podkladech
  • - živelné katastrofy
 

2. Odpovědnost prodávajícího

 • Tria v.o.s..  při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství a míru. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.
  

3. Odpovědnost za vady

 • V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď upravením, nebo úplným přetištěním. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. U tiskovin použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením.
 • Vada, která vznikla chybnou manipulací nebo jiným neodborným zacházením není považována za vadu věci.
  

4. Lhůta pro uplatnění reklamace

 • Zákazník má právo uplatnit reklamaci nejdéle do 14ti dnů od převzetí tiskovin. Avšak zjistí-li že zboží je poškozeno přepravou, má povinnost tuto vadu nahlásit okamžitě.
 

5. Odstranění vad

 • Za vady způsobené přepravou zboží přepravní společností nese výhradně odpovědnost přepravní společnost. Tria v.o.s. bude žádat o náhradu vzniklé škody přepravní společnost.
 • Za vady způsobené chybnými tiskovými podklady již schválenými zákazníkem nese odpovědnost zákazník. Společnost tria v.o.s. nebude nijak vzniklou škodu nahrazovat.
 • Za vady způsobené chybou tisku, rozdílnou barevností, chybným papírem a rozdílnými rozměry (to vše lišícími se od zadání) prokazatelně způsobené ve vnitřním výrobním procesu tiskárny, nese plnou odpovědnost Tria v.o.s. a je povinna vzniklou škodu nahradit.
 

6. Součinnost zákazníka

 • Zákazník je povinen při vyskytnutí jakýchkoli vad plně spolupracovat se společností Tria v.o.s. na hledání příčin vad. Dále je povinen v co nejkratší lhůtě dokázat, že se výrobek liší od zadaných podkladů. A že tato chyba byla způsobena výhradně ve výrobním procesu. Tudíž že zákazník o jakýchkoli změnách, či úpravách nebyl informován a nesouhlasil s nimi.
  

7. Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 • O vyzvednutí opraveném zboží bude zákazník informován telefonicky, nebo emailem. Pokud si bude přát zboží zaslat na adresu, bude mu zboží zasláno zdarma.