Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky výroby a dodání díla.

 • I. úvodní ustanovení
 • Tria v.o.s. dodává polygrafické služby a výrobky, periodické a neperiodické tiskoviny (dále jen „dílo“) za podmínek stanovených v těchto "Všeobecných obchodních podmínkách výroby a dodání díla" (dále jen "VOP") pokud však nestanoví písemná smlouva (dále jen „smlouva o dílo“) uzavřená mezi zhotovitelem a zájemcem o zhotovení díla (dále jen „objednavatel“) jinak. Objednavatel písemným potvrzením smlouvy o dílo vyslovuje souhlas se zněním těchto VOP, které jsou platné pro smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednavatelem ke dni platnosti a účinnosti písemné smlouvy o dílo.
 • II. Uzavření smlouvy
 • K uzavření smluvního vztahu (smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:
  • písemným potvrzením (včetně elektronické pošty) písemného Závazného návrhu objednatele (včetně elektronické pošty) na zhotovení díla zhotovitelem
  • zahájením realizace výroby díla zhotovitelem a to na základě písemného návrhu objednatele
  • odesláním potvrzovacího emailu o převzetí a správnosti elektronické objednávky obdržené přes portál Eprinting
 • III. Změny parametrů
 • Veškeré požadavky objednavatele na změny parametrů pro tisk a dodání díla, musí být odsouhlaseny písemně oběma stranami.
 • IV. Tiskové podklady
  • podklady pro realizaci díla dodá objednavatel zhotoviteli v předem dohodnutém termínu
  • objednavatel se zavazuje, že odsouhlasení náhledů tisku provede v dohodnutém čase. Nesplní-li objednavatel toto ujednání nebo nedojde-li k dohodě se zhotovitelem o náhradním termínu, bere objednavatel na vědomí, že zhotovitel má právo změnit termín zhotovení díla tak, jak mu to umožní aktuální výrobní harmonogram
  • pokud dodané podklady budou vadné, je objednavatel povinen, pokud to bude možné, provést opravu chybných podkladů bezodkladně. Pokud objednavatel opravu podkladů neprovede bezodkladně tak, že bude způsobena škoda na zhotoveném díle, je objednavatel zodpovědný za takto vzniklou škodu.
  • smluvní strany se dohodly, že pro urychlení komunikace lze v této věci využít elektronickou poštu.
  • pokud dodané podklady k tisku nebudou splňovat požadavky na kvalitu, budou vráceny objednavateli k přepracování. Nepředá-li objednavatel podklady k tisku zhotoviteli v předem dohodnutém termínu, projednají smluvní strany nový možný termín dodání a nový termín zhotovení díla. V případě výrobních problémů s naplánováním nového termínu zhotovení díla je určující požadavek zhotovitele na stanovení náhradního termínu zhotovení díla.
  • objednavatel nese odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které dodá zhotoviteli. Objednavatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví (zejm. práva autorská) třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů. V případě, že by však dle jeho názoru byly dodány materiály v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zhotovení díla odmítnout. Poruší-li objednavatel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou škodu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá objednavatel za škodu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku, jiných škod např. poškozením dobré pověsti atd., či jiné škody nebo jiných škodlivých následků.
 • V. Odsouhlasení tisku
 • Pokud o to objednavatel předem písemně požádá, je zhotovitel povinen před zahájením tisku objednavatele vyzvat k odsouhlasení správnosti tisku. Objednavatel je v takovém případě povinen se okamžitě písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky vyjádřit a odsouhlasit správnost a zahájení zhotovení díla nebo sdělit okamžitě zhotoviteli výhrady k tiskovým podkladům. Pokud tak neučiní, zhotovitel nezahájí výrobu díla.
 • VI. Odchylka v množství
 • Množství zhotoveného díla strojovým způsobem se může odchylovat od množství (nákladu) sjednaného smlouvou o 2%. Pokud objednavatel při převzetí díla hodnověrným způsobem zjistí a prokáže rozdíl v množství dodaného díla oproti sjednanému množství a podle výše uvedené tolerance, je zhotovitel povinen chybějící množství objednavateli neprodleně dodat nebo o daný zjištěný rozdíl upravit fakturovanou cenu za dílo.
 • VII. Doprava zhotoveného díla
  • v případě smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednavatelem, že dopravu zhotoveného díla zajistí zhotovitel, je objednavatel povinen sdělit přesné dodací údaje.
  • pokud přepravu zhotoveného díla bude zajišťovat zhotovitel na základě požadavků a pokynů objednavatele je zhotovitel oprávněn dopravu zhotoveného díla objednavateli fakturovat na základě smluvního ujednání.
 • VIII. Záruční podmínky
 • Záruční podmínky na konkrétní zhotovené dílo a jeho vlastnosti jsou odvislé od záručních podmínek použitých komponentů (např. druh použitého papíru, tiskových barev atd.), které jsou deklarované výrobcem a dodavatelem konkrétně použitého materiálu zhotoviteli a řídí se těmito specifickými záručními podmínkami. Za rozhodující pro určení odpovědnosti za vady ze strany zhotovitele je okamžik přechodu nebezpečí škody na díle. Tento okamžik je stanoven na dobu, kdy objednavatel převezme dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu zhotovitel umožní nakládat s řádně zhotoveným dílem a objednavatel poruší řádně uzavřenou smlouvu o dílo tím, že si dílo nepřevezme včas. Nebezpečí škody na zboží se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a právním řádem ČR.
 • IX. Reklamace a reklamační podmínky
  • objednavatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho parametry, zda odpovídají dohodnutým požadovaným parametrům a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání nebo zařídit neodkladně jeho prohlídku a podle možnosti zkontrolovat množství, jakost provedení a obal díla.
  • má-li zhotovitel dodat dílo podle vzorku nebo předlohy, je zhotovitel povinen dodat dílo s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil objednavatel před zhotovením díla a na jehož konkrétních vlastnostech se smluvní strany písemně dohodly. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením díla podle tohoto vzorku - předlohy a určením díla popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určení rozpor, má mít dílo vlastnosti podle obou těchto určení.
  • v případě, že objednavatel po převzetí díla zjistí vady na díle, je povinen o této skutečnosti okamžitě písemně (doporučeným dopisem, faxem, e-mailem, prostřednictvím portálu Eprinting v sekci reklamac vyrozumět zhotovitele a společně se zhotovitelem projednat způsob vyřízení reklamace. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory především vzájemným jednáním.
  • nebude-li ve smlouvě o dílo určeno jinak, je zhotovitel povinen na písemnou reklamaci objednavatele, že dílo vykazuje vady, odpovědět, a to nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné reklamace od objednavatele.
  • reklamace elektronických plateb přes webový portál www.eprinting.cz se řídí výhradně reklamačním řádem společnosti GoPay. GoPay nenese žádnou odpovědnost za vady výrobků.
  • reklamace plateb dobírkou se řídí výhradně reklamačním řádem společností, které tuto službu zajišťují. Přepravní společnosti nesou odpovědnost přepravit dílo včas a v pořádku. Za poškození díla během přepravy nese plnou odpovědnost přepravní společnost.
 • X. Platební podmínky
  • objednavatel uhradí zhotoviteli cenu za zhotovení díla na základě zaslaného nebo jinak doručeného řádného daňového dokladu (dále jen faktur. Faktura je splatná objednavatelem v době od data vystavení do posledního dne splatnosti. Cena je uváděna s příslušnou sazbou DPH. Za den úhrady faktury je považován den, kdy je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
  • zhotovitel má právo při projednávání smluvních podmínek spojených s tiskem díla určit platební podmínky úhrady ceny za dílo a učinit tato opatření:
   • nevydat dílo nebo jeho část pokud není uhrazena faktura za předcházející dílo, které bylo objednateli řádně předáno
   • vystavit zálohové faktury a to až do výše celkové ceny díla
  • pokud dojde k odstoupení objednavatele od smlouvy o dílo nebo Závazného návrhu po začátku realizace - zhotovením díla, a to z jiných důvodů než je uvedeno v čl. XII. VOP, zavazuje se objednavatel uhradit 100 % z celkové ceny díla.
 • XI. Ukončení smlouvy
  • každá ze smluvních stran může smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi
  • objednavatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně
  • objednavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v průběhu 30 kalendářních dnů od oznámení změny VOP v případě, že provedená změna těchto podmínek výrazným způsobem nebo zásadně mění smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem v neprospěch objednavatele
  • zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení ustanovení čl. IV., odst. VOP a dále v případě, že je objednavatel opakovaně v prodlení s úhradou faktur vystavených zhotovitelem
  • výpovědí nebo odstoupením od smlouvy o dílo není dotčen závazek objednavatele uhradit řádně zhotoviteli veškeré dlužné částky
  • v pochybnostech se má za to, že zásilka doručovaná poštou byla doručena nejpozději sedmý den od odeslání. Nevyzvedne-li si objednavatel z neznámého důvodu poštovní zásilku doručenou poštovním úřadem, považuje se výpověď nebo odstoupení za doručené, i když se objednavatel o obsahu listiny nedozvěděl
 • XII. Odpovědnost za škodu, náhrada škody a vlastnické právo k dílu
  • zhotovitel odpovídá objednavateli pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy a z těchto VOP.
  • objednavatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednavatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednavatel ze smlouvy povinen.
  • vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednavatele předáním díla objednavateli, či jiné smluvně dohodnuté osobě nebo přepravci nebo po uplynutí desátého dne poté, co objednavatel obdržel od zhotovitele výzvu k převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě není odpovědný za znehodnocení nebo zničení díla vůči objednavateli. V případě uskladnění hotového díla u zhotovitele do doby převzetí objednatelem (po marné výzvě k převzetí díl, má zhotovitel nárok na uhrazení nákladů spojených se skladováním zhotoveného a nepřevzatého díla.
 • XIII. Odpovědnost za vady
 • Zhotovitel neodpovídá za vady díla a škody způsobené tím, že použil na základě požadavku objednavatele jím dodané nebo jím vybrané podklady pro tisk díla, jako např. digitální náhled, digitální nátisk, papír, barvu, nebo jiné komponenty pro zhotovení díla. V případě, že použití takových věcí a komponentů způsobí prodlení zhotovitele se zhotovením díla, není objednavatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jakékoli náhrady.
 • XIV. Změna všeobecných podmínek a jejich platnost
 • Zhotovitel je oprávněn VOP měnit a doplňovat. Pokud objednavatel se změnou nesouhlasí je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
 • XV. Rozhodné právo a příslušnost soudů
  • obchodní vztah smluvních stran se řídí platným právním řádem České republiky.
  • příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění (občanský soudní řá a věcně i místně příslušný je soud na území ČR.
  • práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo a VOP, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí českým právem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).
 • XVI. Závěrečná ustanovení
  • obě smluvní strany se zavazují, že v rámci svého obchodního styku budou zachovávat mlčenlivost